ANTONYMS, SYNONYMS & HOMONYMS by Kim Rayevsky Holiday House, 2006

American Illustration 25 chosen

mixed medium & digital