ANTONYMS, SYNONYMS & HOMONYMS by Kim Rayevsky Holiday House, 2006

mixed medium & digital